Separate clock network voltage for correcting random errors in ULV clocked storage cells

Shien Chun Luo, Kuo Chiang Chang, Ming Pin Chen, Ching Ji Huang, Yi Fang Chiu, Po Hsun Chen, Liang Chia Cheng, Chih-Wei Liu, Yuan Hua Chu

研究成果: Article同行評審

指紋 深入研究「Separate clock network voltage for correcting random errors in ULV clocked storage cells」主題。共同形成了獨特的指紋。

Engineering & Materials Science