Replication and Meta-Analysis of GWAS Identified Susceptibility Loci in Kawasaki Disease Confirm the Importance of B Lymphoid Tyrosine Kinase (BLK) in Disease Susceptibility

Chia Jung Chang, Ho Chang Kuo, Jeng Sheng Chang, Jong Keuk Lee, Fuu Jen Tsai, Chiea Chuen Khor, Li Ching Chang, Shih Ping Chen, Tai-Ming Ko, Yi Min Liu, Ying Ju Chen, Young Mi Hong, Gi Young Jang, Martin L. Hibberd, Taco Kuijpers, David Burgner, Michael Levin, Jane C. Burns, Sonia Davila, Yuan Tsong Chen*Chien Hsiun Chen, Jer Yuarn Wu, Yi Ching Lee

*Corresponding author for this work

研究成果: Article同行評審

41 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋 深入研究「Replication and Meta-Analysis of GWAS Identified Susceptibility Loci in Kawasaki Disease Confirm the Importance of B Lymphoid Tyrosine Kinase (BLK) in Disease Susceptibility」主題。共同形成了獨特的指紋。

Agriculture & Biology

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds