OMMIC 70nm-mHEMT LNA design

Ying Chen, Kun Long Wu, Ching Ying Huang, Che Kun Chang, Xin Sun, Bin Li, Shu-I Hu

研究成果: Conference contribution同行評審

2 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋 深入研究「OMMIC 70nm-mHEMT LNA design」主題。共同形成了獨特的指紋。

Engineering & Materials Science