Novel zinc porphyrin sensitizers for dye-sensitized solar cells: Synthesis and spectral, electrochemical, and photovoltaic properties

Cheng Wei Lee, Hsueh Pei Lu, Chi Ming Lan, Yi Lin Huang, You Ren Liang, Wei Nan Yen, Yen Chun Liu, You Shiang Lin, Wei-Guang Diau, Chen Yu Yeh

研究成果: Article同行評審

350 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋 深入研究「Novel zinc porphyrin sensitizers for dye-sensitized solar cells: Synthesis and spectral, electrochemical, and photovoltaic properties」主題。共同形成了獨特的指紋。

Chemical Compounds

Engineering & Materials Science