Land cover classification accuracy assessment using full-waveform LiDAR data

Kuan Tsung Chang*, Feng Chi Yu, Yi Chang, Jin Tsong Hwang, Jin King Liu, Wei Chen Hsu, Tian-Yuan Shih

*Corresponding author for this work

研究成果: Article同行評審

4 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋 深入研究「Land cover classification accuracy assessment using full-waveform LiDAR data」主題。共同形成了獨特的指紋。

Earth & Environmental Sciences