Integration of imprinting with reflector for designing high efficiency street-lamp module

Jui-Wen Pan*, Sheng Han Tu, Chen Wei Fan, Sheng Han Lin, Jiun Yang Huang, Chia Sheng Wang

*Corresponding author for this work

研究成果: Paper同行評審

指紋 深入研究「Integration of imprinting with reflector for designing high efficiency street-lamp module」主題。共同形成了獨特的指紋。

Engineering & Materials Science