Highly anisotropic metasurface: a polarized beam splitter and hologram

Zheng Jun, Zhi-Cheng Ye, Nan-Ling Sun, Rui Zhang, Zheng-Ming Sheng, Han-Ping Shieh, Jie Zhang

研究成果: Article同行評審

45 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋 深入研究「Highly anisotropic metasurface: a polarized beam splitter and hologram」主題。共同形成了獨特的指紋。

Physics & Astronomy