Extraction and Simulation with time dependent Vth shift model for IGZO panel

Zhongyuan Wu, Kun Cao, Longyan Wang, Jingwen Yin, Quanhu Li, Yongqian Li, Cuili Gai, Baoxia Zhang, Gang Wang, Scott Lin, Chi Wei Wang, Leon Huang, You Pang Wei, Po-Tsun Liu

研究成果: Conference article同行評審

1 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋 深入研究「Extraction and Simulation with time dependent V<sub>th</sub> shift model for IGZO panel」主題。共同形成了獨特的指紋。

Engineering & Materials Science