DGGAN: Depth-image guided generative adversarial networks for disentangling RGB and depth images in 3D hand pose estimation

Liangjian Chen, Shih Yao Lin, Yusheng Xie, Yen Yu Lin, Wei Fan, Xiaohui Xie

研究成果: Conference contribution同行評審

1 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋 深入研究「DGGAN: Depth-image guided generative adversarial networks for disentangling RGB and depth images in 3D hand pose estimation」主題。共同形成了獨特的指紋。