1.3 μm light emission froni Al 2 O 3 /Si 1-x Ge x /Si MOS tunnel diodes

C. Y. Lin, H. Y. Lee, Albert Chin, Y. T. Hou, M. F. Li, S. P. McAlister, D. L. Kwong

研究成果: Conference contribution同行評審

指紋 深入研究「1.3 μm light emission froni Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> /Si <sub>1-x</sub> Ge <sub>x</sub> /Si MOS tunnel diodes」主題。共同形成了獨特的指紋。

Chemical Compounds

Engineering & Materials Science

Physics & Astronomy