Large-scale mesoscopic transport in nanostructured graphene

Haijing Zhang*, Jianming Lu, Wu Shi, Zhe Wang, Ting Zhang, Mingyuan Sun, Yuan Zheng, Qihong Chen, Ning Wang, Juhn-Jong Lin, Ping Sheng

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticle

20 Scopus citations

Fingerprint Dive into the research topics of 'Large-scale mesoscopic transport in nanostructured graphene'. Together they form a unique fingerprint.

Physics & Astronomy