Intelligent frequency-shifted optofluidic time-stretch quantitative phase imaging

Yunzhao Wu, Yuqi Zhou, Chun Jung Huang, Hirofumi Kobayashi, Sheng Yan, Yasuyuki Ozeki, Yingli Wu, Chia Wei Sun, Atsushi Yasumoto, Yutaka Yatomi, Cheng Lei*, Keisuke Goda

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

2 Scopus citations

Fingerprint Dive into the research topics of 'Intelligent frequency-shifted optofluidic time-stretch quantitative phase imaging'. Together they form a unique fingerprint.

Physics & Astronomy