Identification of the Electronic and Structural Dynamics of Catalytic Centers in Single-Fe-Atom Material

Xuning Li, Chang Su Cao, Sung Fu Hung, Ying Rui Lu, Weizheng Cai, Alexandre I. Rykov, Shu Miao, Shibo Xi, Hongbin Yang, Zehua Hu, Junhu Wang, Jiyong Zhao, Esen Ercan Alp, Wei Xu, Ting Shan Chan, Haoming Chen, Qihua Xiong, Hai Xiao, Yanqiang Huang*, Jun LiTao Zhang, Bin Liu

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

6 Scopus citations

Fingerprint Dive into the research topics of 'Identification of the Electronic and Structural Dynamics of Catalytic Centers in Single-Fe-Atom Material'. Together they form a unique fingerprint.

Earth & Environmental Sciences

Chemical Compounds

Medicine & Life Sciences

Engineering & Materials Science