Co-modulated behavior and effects of differentially expressed miRNA in colorectal cancer

Wei Shone Chen, Ting-Wen Chen, Tzu Hsien Yang, Ling Yueh Hu, Hung Wei Pan, Chung Man Leung, Sung Chou Li, Meng Ru Ho, Chih Wen Shu, Pei Feng Liu, Shou Yu Yu, Ya Ting Tu, Wen Chang Lin, Tony T. Wu*, Kuo Wang Tsai

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticle

7 Scopus citations

Fingerprint Dive into the research topics of 'Co-modulated behavior and effects of differentially expressed miRNA in colorectal cancer'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences