CMOS-Like Ambipolar Organic/Inorganic TFTs for AMLCD and AMOLED Applications

Yi Hsing Chu, Gao Ming Wu, Chiao Shun Chuang, Wei Kuan Yu, Chen Fang Chung, Han-Ping Shieh, Chi Neng Mo, Chun Huai Li, Mei-Tsao Chiang

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionpeer-review

Fingerprint Dive into the research topics of 'CMOS-Like Ambipolar Organic/Inorganic TFTs for AMLCD and AMOLED Applications'. Together they form a unique fingerprint.

Physics & Astronomy